Hygiëne en veiligheid

Hygiëne en veiligheid

Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat er veilig en hygiënisch wordt gewerkt.  Wij volgen de KNMT-richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken. Deze richtlijn geldt als professionele standaard in de tandheelkunde bijvoorbeeld met betrekking tot legionellapreventie, reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld:
Tandartsen en andere behandelaren hebben een specifieke rol bij het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanuit onze zorgplicht als hulpverlener willen wij de betrokkene helpen. Daarom zijn onze teamleden goed op de hoogte van de stappen die kunnen worden genomen bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld.